The California Mennonite Historical Society


Contact information:

California Mennonite Historical Society
Fresno Pacific University
1717 S. Chestnut Ave.
Fresno, CA 93702

(559) 453-2225

kevin.enns-rempel@fresno.edu